فاصله

حجم فایل : 501.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا فاصله
جلسه پنجم همان طور که می دانیم کوتاه ترین و بهترین راه برای رسیدن به اهداف خود مسیر مستقیم و راست می باشد .
در درس هندسه نیز وضعیت به همین صورت می باشد در واقع کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه، خط مستقیم بین آن دو نقطه می باشد . ن ر

خط آبی رنگ خطی است که فاصله ی بین دو نقطه را به روشنی نمایش می دهد .
اما خط قرمز فاصله ی بین دو نقطه نمی باشد .
به شکل زیر دقت کنید : کوتاه ترین فاصله ی بین نقطه و خط ، خطی است که از نقطه بر خط عمود می شود .
به شکل های زیر توجه کنید :

م ن ر بهترین روش برای رسم یک عمود مناسب از یک نقطه بر روی یک خط این است که لبه ی گونیا را بر روی خط گذاشته سپس به سمت نقطه حرکت کنیم و از نقطه بر خط، عمود موردنظر را ترسیم کنیم واحد استاندارد برای اندازه گیری طول ، متر است .
در شکل زیرخط چین نماد، ارتفاع مثلث می باشد .
که درآن فاصله ی راس مثلث (ک) تا قاعده ی مثلث(ل ی)
با خط چین نشان داده شده است. ک ل ی تعریف ارتفاع :
ارتفاع خطی است که از یک راس (نقطه) برضلع(خط)مقابل عمود شود .
به بیان دیگر ارتفاع نشان دهنده ی فاصله ی نقطه تا خط می باشد . نکات ضروری :
در مثلث هایی که دارای یک زاویه ی باز ( منفرج الزاویه ) هستند برای رسم ارتفاع می بینیم که این ارتفاع در بیرون مثلث واقع می شود . مثلث متساوی الساقین :
مثلثی که دارای دو ساق برابر ودر نتیجه ی آن دو
زاویه ی برابر باشد مثلث متساوی الساقین گفته می شود .

نکته :
اگر وسط های دو ضلع یک مثلث را به هم وصل کنیم خط حاصل نصف ضلع سوم مثلث می باشد.
۲ ۲ ۲ ۲ تذکر :
برای به دست آوردن تعداد پاره خط های موجود روی
پاره خط داده شده باید همواره از یک نقطه ی مشخص شروع به کار کرده و با جدول نظام دار،کار را با سایر نقاط ادامه دهیم . ن م ک د ر پایان...